Modify

Opened 6 years ago

#6 new defect

Informować o ładowaniu czcionek

Reported by: tilk Owned by: tilk
Priority: major Component: User Interface
Version: Keywords:
Cc:

Description

System wymaga do działania niestandardowych czcionek z symbolami matematycznymi, które muszą zostać załadowane przez przeglądarkę. Niestety, zanim się załadują, użytkownik widzi wielkie nic. Najlepiej byłoby zablokować interfejs (z odpowiednim komunikatem) do czasu, aż czcionki się załadują.

Attachments (0)

Change History (0)

Add Comment

Modify Ticket

Action
as new The owner will remain tilk.
Author


E-mail address and user name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.