Modify

Opened 6 years ago

Last modified 6 years ago

#7 new defect

Brak ważnego lematu dla iloczynu kartezjańskiego i złożenia relacji

Reported by: tilk Owned by: tilk
Priority: minor Component: Knowledge Database
Version: Keywords:
Cc:

Description (last modified by tilk)

Chodzi oczywiście o <a,b> \in R . S <=> \exists c (<a,c> \in R /\ <c,b> \in S) (czy tam na opak). Da się to wyprowadzić z aksjomatów, ale w typowych zadaniach to przecież zbędna dłubanina.

Attachments (0)

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by tilk

  • Description modified (diff)

Add Comment

Modify Ticket

Action
as new The owner will remain tilk.
Author


E-mail address and user name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.