Modify

Opened 6 years ago

#8 new defect

Zapisywanie przebiegu dowodzenia

Reported by: tilk Owned by: tilk
Priority: major Component: Proof Editor
Version: Keywords:
Cc:

Description

Fajnie by było zapisywać historię edytora dowodów dla potrzeb późniejszego odtwarzania. Byłoby przydatne dla rozwijania systemu - zapis aktywności użytkownika pokazywałby, z czym ma problem.

Attachments (0)

Change History (0)

Add Comment

Modify Ticket

Action
as new The owner will remain tilk.
Author


E-mail address and user name can be saved in the Preferences.

 
Note: See TracTickets for help on using tickets.